شرکت خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم

(متعلق به صندوق پس انداز کارکنان راه آهن)

 

در هر زمان و مکانی میتوانید نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایید

شخص ثالث

بدنه

آتش سوزی

منازل مسکونی

جامعه پزشکی

اشخاص

بیمه عمر

مسئولیت