1

وارد کردن اطلاعات

2

انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی