اعضا هیات مدیره

آقای رحیم پیری

نام : آقای رحیم پیری

 

سمت : رئیس هیئت مدیره

 

 


 

مهدی ابراهیمی

نام : مهدی ابراهیمی

سمت : مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 


 

ستار عسگرینام : رقيه پندمى

سمت : عضو هیئت مدیره